Türk Telekom Wi-Fi Arama (VoWiFi) Hizmeti Kullanım Koşulları  Sözleşmesi

 

İşbu Türk Telekom Wi-Fi Arama (VoWİFİ) Hizmeti Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”) TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş (“ İŞLETMECİ ”) tarafından şebeke erişiminin kısıtlı veya olmadığı yerlerde, Wi-Fi ağı üzerinden görüşmelerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan Wi-Fi Arama (VoWİFİ) hizmetinden yararlanırken uymanız gereken kapsam ve koşulları düzenlenmektedir.

 

  1. TARAFLAR VE KONU

1.1. İşbu Sözleşme TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş (“İŞLETMECİ”) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de “KULLANICI” ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.)   KULLANICI’nın  Wi-Fi üzerinden arama yapma ve aranmasının ("Wi-Fi Arama Hizmeti") kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.

SÖZLEŞME'de  İŞLETMECİ  ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

Şüpheye mahal bırakılmaksızın, İŞLETMECİ tarafından, tamamen kendi kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dâhildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.

 

1.2. KULLANICI'nın, Wi-Fi Arama servisinden yararlanabilmesi için SIM kartının 4.5G uyumlu olması ve cihazının Wi-Fi Arama teknolojisini destekliyor olması gerekmektedir.

1.3. KULLANICI’nın Wi-Fi Arama servisinden yararlanabilmesi için 4.5G servisinin aktif olması, Wi-Fi Arama servisinin kullanımı için bulunduğu ortamda Wi-Fi ağının olması ve mobil telefon üzerinden mobil şebekeye erişim sağlayamıyor olması gerekmektedir.

1.4. KULLANICI, data hatları, Wi-Fi Arama servisinden yararlanamayacaktır.

1.5.Söz konusu Hizmet’in  fiziksel bir teslimatı bulunmamaktadır. KULLANICI’NIN işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda teyit vermek suretiyle kabul beyanının İŞLETMECİ  kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. KULLANICI, elektronik ortamda onay vererek işbu SÖZLEŞME'nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME'nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. İŞLETMECİ tarafından, ad ve soyad, cep telefonu ve elektronik posta adresi gibi kişisel bilgiler Wi-Fi Arama Hizmeti aracılığıyla ya da KULLANICI'nın rızası ve bilgisi dâhilinde temin edilir ve KULLANICI'nın açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

 

  1. HİZMET KULLANIM KURALLARI

2.1. KULLANICI, Türk Telekom Wi-Fi Arama hizmetini yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

2.2. İŞLETMECİ, KULLANICI'ya Wi-Fi Arama Hizmeti kapsamında tanıdığı hakları değiştirme, ücret, ek ücret uygulama ve tarife değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

2.3. Wi-Fi Arama Hizmeti kapsamındaki kullanımlar KULLANICI’nın kendi tarifesi üzerindeki  dakika ve SMS paketinden düşecektir. KULLANICI’nın mevcut tarifesindeki kullanım haklarının tükenmesi halinde ilave kullanımlar tarifesinin yürürlükteki ücreti üzerinden ayrıca faturalandırılır.

2.4.Wi-Fi Arama Hizmeti kullanılarak yapılan yurt dışı aramalar, mevcut tarife üzerinden yurt dışı araması olarak ücretlendirilecektir.

2.4. KULLANICI,  Türk Telekom Wi-Fi Arama Hizmetini İŞLETMECİ tarafından belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:

3.1.1. Telekomünikasyon altyapısı da dâhil olmak üzere, KULLANICI'nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;

3.1.2. KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;

3.1.3. Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle Türk Telekom Wi-Fi Arama Hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

3.1.4. KULLANICI'nın Wi-Fi Arama Hizmetini diğer internet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak Wi-Fi Arama Hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

3.1.5. İşbu SÖZLEŞME'ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

3.2. KULLANICI, Wi-Fi Arama Hizmetinden yararlanması sırasında İŞLETMECİ tarafından uygulanacak interaktif bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklamların verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. İşbu SÖZLEŞME'deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI'ya Wi-Fi Arama Hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.5. KULLANICI, Wi-Fi Arama Hizmetini bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, İŞLETMECİ’nin bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İŞLETMECİ’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve İŞLETMECİ’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.6. İŞLETMECİ, makul süre öncesinde bildirimde bulunmak koşuluyla İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Wi-Fi Arama Hizmetinin içeriğinde  zaman zaman değişiklikler yapabileceği gibi  Hizmetin ve/veya Hizmetteki herhangi bir özelliğin kalıcı ya da geçici olarak sunulmasına son verebilir.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET

4.1. Wi-Fi Arama Hizmeti kapsamında yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İŞLETMECİ’ye aittir. Bu bilgiler, İŞLETMECİ’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Wi-Fi Arama Hizmetinin kullanılması, İŞLETMECİ tarafından KULLANICI'ya sağlanması, KULLANICI'ya Wi-Fi Arama Hizmetinin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

4.2. KULLANICI, Hizmet kapsamını değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu hizmetten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu hizmetin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü hizmeti bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

4.3. KULLANICI, Wi-Fi Arama Hizmeti kapsamındaki doğrudan ve bağlantılı eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticari markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

4.4. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, Wi-Fi Arama Hizmetinin kullanımı sırasında kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya İŞLETMECİ’ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

 

  1. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

5.1. İŞLETMECİ, (a) Wi-Fi Arama Hizmeti ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Wi-Fi Arama Hizmetinin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İŞLETMECİ, Wi-Fi Arama Hizmeti ile sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

5.2. Bu Sözleşmede belirtilen Wi-Fi Arama Hizmetinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İŞLETMECİ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

 

  1. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. İŞLETMECİ’nin bir iflas, birleşme, devralma, şekil değiştirme veya varlık satışına dâhil olması halinde, KULLANICI'nın bilgileri bu işlemin bir parçası olarak satılabilir veya devredilebilir. İşbu Sözleşmedeki taahhütler, yeni kuruluşa devredilen bilgiler için de geçerli olacaktır.

 

  1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

7.1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

7.2. İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

7.3. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve İŞLETMECİ tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.

7.4. İŞLETMECİ, hizmet kapsam ve  koşullarını, zaman zaman değiştirilebilme hakkını saklı tutar.

 

  1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

8.1. KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu Wi-Fi Arama Hizmetini kullanma hakkı, ayarlar menüsündeki ilgili seçeneği kapalı konumuna getirmesi ile kendiliğinden sona erer.  

8.2. İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME'yi ve KULLANICI'nın Wi-Fi Arama Hizmetini kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin feshetme hakkını saklı tutar.

 

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME'nin KULLANICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.